PLAN PRACY

 

 

 

Przedmiot:     język polski....

Nr programu  DKW – 4014 – 34/99....

Nr w szkolnym zestawie      25.........

Nazwisko i imię Nauczyciela      Płatek  Beata....

 

 

Lp.

Zadania edukacyjne,

hasła programowe

Tematy

Ścieżki edukacyjne

Oczekiwania, osiągnięcia uczniów 

Ćw. dramowe

1.

Opowiadanie. Poprawność ortograficzna.

Pierwszy września – ortograficzny powrót do szkoły.

E. PROZDROWOTNA – zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja czasu wolnego.

E. EKOLOGICZNA – rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Uczeń powinien:

- posługiwać się słownictwem  

wokół tematu;

- znać pisownię wybranych wyrazów z trudnością ortograficzną;

- rozwijać punkty planu ramowego;

- organizować czas wolny;

 

Uczniowie podzieleni na grupy improwizują przygody wakacyjne.

 

 

 

 

 

2.

Opowiadanie: kompozycja.

Plan ramowy. Akapity.

Chwila wakacyjnych wspomnień – redagujemy opowiadanie.

 

Uczeń powinien:

- zredagować plan ramowy opowiadania;

- stosować akapity;

- starać się pisać barwnie i żywo;

- stosować dla ożywienia wypowiedzi czas teraźniejszy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Świat

przedstawiony

utworu.

Epitet.

Koniec lata w poetyckich obrazach wiersza.

  1. Kamieńska

„Koniec wakacji”.

 

Uczeń powinien:

- wyodrębniać obrazy, poetyckie (epitety);

- starać się określić funkcję przenośni;

 

Reporter robi wywiad z uczniami na temat kończących się wakacji i powrotu do szkoły.

 

4.

Podręcznik jako źródło informacji.

Organizacja pracy na lekcjach j. polskiego.

E. CZYTELNICZA I MEDIALNA – wydawnictwa informacyjne.

Uczeń powinien:

- umiejętnie korzystać z podręcznika;

- wiedzieć, że zeszyt należy prowadzić estetycznie;

- znać harmonogram omawiania lektur;

- poprawnie pisać tytuły książek;

- rozmowa książki zadbanej ze zniszczoną,

-rozmowa książki do literatury z podręcznikiem do gramatyki i ortografii.

 

 

5.

6.

Poprawność ortograficzna.

Ortografia – trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda.

Str.27

Dyktando i poprawa.

 

Uczeń powinien:

- znać poznane zasady pisowni     i umieć wykorzystać je w praktyce;

- umieć posługiwać się słownikiem ortograficznym;

Tworzenje rysunkowego obrazu trudnych słów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

8.

9.

10.

Części mowy: czasownik.

Części mowy: czasownik.

Formy czasu.

Formy czasownika.

Chwila gramatycznych wspomnień. O formach czasu czasownika.

 

Sam o swoim życiu.

 

O poprawności form

czasowników.

 

Uczeń powinien:

- rozpoznawać czasownik w tekście, określać jego znaczenie oraz formy: liczby, osoby;

- rozpoznawać formy czasu oraz je tworzyć;

 

Uczeń powinien wykorzystywać różne formy czasu w wypowiedzi

Uczeń powinien znać zasady dotyczące poprawności form czasowników [umieć, rozumieć, iść];

- poprawnie akcentować czas. w  I i II os. l. mn. czasu przeszłego;

- prawidłowo pisać zakończenia form czasu przeszłego czasownika: wziąć.

Uczniowie podzieleni na grupy:

-układają zdania z czasownikami w lp. i lm., następnie określają w której osobie występuje dany czasownik;

-układają zdania w trzech czasach.

Wygrywa grupa, która popełni najmniej błędów.

 

 

 

11.

12.

Świat przedstawiony

utworu.

Kompozycja.

Jak spędzili wakacje

Henryśka i jej ojciec?

Z. Żurakowska

„Pójdziemy w świat”

 

Uczeń prawidłowo wskazuje czas, miejsce bohaterów i zdarzenia, opowiadania;

- potrafi mówić o kompozycji utworu;

- próbuje wyrażać i uzasadniać swoją opinię;

- redagować opowiadanie twórcze na podany temat;

 

 

Improwizowane opowiadanie uczniów, inspirowane widokami przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

13.

Poezja a proza.

Jakie uczucia wyraził poeta

w wierszu

 „W pamiętniku

 Zofii Bobrówny?”.

 

- umieć wskazać osobę mówiącą  i adresata wypowiedzi;

- określać funkcję zdrobnień epitetowi przenośni;

- omówić budowę wersyfikacyjną;

- rozpoznawać układ i rodzaj rymów;

- rozróżniać poezję od prozy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Wygłaszanie tekstów

z pamięci.

Interpretacja głosowa wiersza J. Słowackiego.

 

- umieć zinterpretować tekst uwzględniając sens oraz wartości emocjonalne i artystyczne wiersza;

Konkurs na najpiękniejszą recytację utworu J.Słowackiego.

 

 

15.

Budowa wiersza.

Podmiot liryczny i adresat wypowiedzi.

Geografia czy poezja?

Czesław Miłosz

„Ojciec objaśnia”.

 

- wiedzieć, gdzie znaleźć inf.       o poecie.

- wskazać podmiot liryczny i adresata wypowiedzi;

- omówić budowę wiersza;

- dostrzegać relacje pomiędzy budową wiersza a jego interpretacją głosową;

Uczeń w roli poetynajpiękniejszy opis zakątka naszej miejscowości.

 

 

 

 

 

 

16.

Obrazy poetyckie.

Budowa wiersza.

Poetyckie obrazy jesieni

w wierszu T. Różewicz „Bursztynowy ptaszek”

 

- uczeń powinien wyodrębniać obrazy poetyckie w wierszu;

- charakteryzować język poezji;

- omówić budowę wiersza ze zwróceniem uwagi na rytm i rym;

 

Próba zinterpretowania wiersza pędzlem.

 

 

 

17.

Opis.

Kolory jesieni – ćwiczenia

w opisywaniu.

 

- znać zasadę pisowni kolorów     i ich odcieni;

- tworzyć wyrazy pokrewne oznaczające kolory;

- zredagować opis owoców jesiennych lub liści.

 

 

Uczniowie w roli liści lub owoców opisują swoją krasę.

 

 

18.

Budowa utworu

poetyckiego.

Język poezji.

Szkoła w oczach poety

 i moich (J. Harasymowicz „Lekcja gramatyki”).

 

- potrafi wyjaśnić sens wiersza     i funkcję oraz znaczenie przenośni;

- omówić budowę wiersza;

- podjąć samodzielne próby układania tekstu poetyckiego;

Samodzielne próby poetyckie.

 

 

 

 

 

 

Dzieci stojące w kręgu wymyślają zdanie z czasownikami w różnych trybach. Kto się pomyli tworzy nowy krąg.

 

 

 

Tworzenie żywych obrazów

ukazujących sytuacje skrajne;

Improwizowane rozmowy uczniów w rolach na temat ucieczki Pawła z domu.

 

 

 

 

Pantomima-odegranie scenki za pomocą gestu, ruchu ,wyrazu twarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Części mowy odmienne.

Czasownik.

O formach trybu czasownika.

 

Uczeń powinien rozumieć pojęcie trybu:

- redagować zdania, dialogi i wypowiedzi kilkuzdaniowe z zastosowaniem różnych form trybu;

 

20.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..

Świat przedstawiony opowiadania.

Kompozycja tekstu.

Czy rzeczywiście sytuacja bez wyjścia?

(M. Tomaszewska

„Ucieczka”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez słów...Scenka mimiczna.

 

Uczeń powinien wiedzieć jakie istnieją sposoby wyprowadzania kogoś z trudnej sytuacji;

- podejmować próby analizowania sytuacji życiowych i podejmowania rozsądnych decyzji

- znać słownictwa dotyczące przeżyć i uczuć postaci;

- budować żywe obrazy;

- wskazać najważniejsze wydarzenia;

- omówić kompozycję tekstu;

- próbować ocenić postępowanie bohaterów;

-wyrażać uczucia bohaterów poprzez mimikę i gest,

-umieć pracować w grupie,

-wykorzystywać przedmioty z najbliższego otoczenia do uzyskania efektów dzwiękowych.

 

23.

24.

Poprawność ortograficzna.

Pisownia i – j w zakończeniach rzeczownika.

 

- powinien poprawnie stosować rzeczowniki z zakończeniami       i – j;

 

25.

Dyskusja.

Uczymy się dyskutować.

.

 

- znać zasady prowadzenia kulturalnej rozmowy;

- podjąć próbę dyskusji na podany temat;

Czy telewizja jest pożyteczna, czy kradnie czas-próba dyskusji.

Zabawa w loteryjkę słownikową. Nauczyciel podaje trudne wyrazy, uczniowie szukają haseł w słowniku i zapisują je na tablicy.

 

26.

27.

28.

Czasownik – odmienna część mowy.

O poprawności form trybu przypuszczającego.

 

Wszystko o czasowniku.

Sprawdzian i poprawa.

 

- znać zasadę pisowni cząstki                   

  (-bym, -byś, -był) z formami czasownika;

- poprawnie akcentować formy trybu przypuszczającego;

 

29.

Środki artystyczne.

Porównanie w poezji i w codziennym języku.

 

Uczeń powinien konkretyzować pojęcie, rozpoznawać i wyszukiwać brakujące człony oraz je tworzyć;

 

 

 

 

 

30.

31.

Analiza tekstu poetyckiego.

Poetycki obraz chmur we fragm. „Pana Tadeusza”

  1. Mickiewicza

 

Recytacja fragm. „Pana Tadeusza”

 

Uczeń powinien interpretować tekst z uwzględnieniem przerzutni;

- wskazując środki artystyczne     i ich funkcję;

- przełożyć tekst poetycki na obraz plastyczny;

- wygłosić tekst na pamięć;

Konkurs na najpiękniejszą ilustrację ”opis chmur malowanych pędzlem”

 

Konkurs na najlepszą recytację.

 

32.

Wydawnictwa

informacyjne:

słownik wyrazów

bliskoznacznych.

Nie powtarzaj tych samych słów w bliskim sąsiedztwie.

E. CZYTELNICZA I MEDIALNA.

[słownik wyrazów bliskoznacznych].

Uczeń umie eliminować powtarzające się wyrazy i korzystać ze słownika wyrazów  bliskoznacznych;

 

 

 

 

33.

Redagowanie opisu.

Popatrz przez okno... – opis.

 

Uczeń powinien podjąć próby naśladowania języka poetyckiego;

- poprawnie pod względem gramat.-styl. redagować opis;

 

 

 

 

Chętni uczniowie prezentują ustny opis widoku z okna.

 

 

34.

35.

Odmienne części mowy

– liczebnik.

O liczebniku.

 

Uczeń powinien:

- rozpoznawać liczebniki i poprawnie używać w tekście;

- znać rodzaje liczebników;

N. podaje przykłady różnych typów liczebników a uczniowie odgadują jaki to liczebnik, np. .dwa-liczebnik główny.

36.

Rozumienie sensu utworu.

Analiza językowa i wersyfikacyjna.

Przeminęło, odeszło w milczeniu – nasze refleksje związane z wierszem (J. Twardowski „O spacerze po cmentarzu wojskowym”

 

Uczeń prawidłowo wskazuje osobę mówiącą i adresata wypowiedzi;

- określa temat utworu i jego przesłanie;

- rozpoznaje środki artystyczne    i próbuje określić ich funkcję;

- omawia budowę wersyfikacyjną  (rozmiar wersu, układ i rodzaj rymów.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu, opowiadanie.

 

 

 

Spotkanie z autorem powieści.

 

Chętni uczniowie wchodzą w rolę bohaterów lektury-wywiad z postacią w celu zrozumienia jej motywów postępowania.

37.

38.

 

Zadanie klasowe nr 1. – opis.

Poprawa.

 

 

39.

40.

41.

42.

43.

Świat przedstawiony powieści:

M. Twain „Przygody Tomka Sawyera”

Analiza tekstu literackiego.

Spróbujemy zapanować nad chaosem. Świat przedstawiony w powieści.

Tomek Sawyer – chłopak jak każdy?

Którą postać z książki M. Twaina darzymy największą sympatią? Dlaczego?

Czy z książki M. Twaina można się czegoś nauczyć?

Opis nie musi być nudny.

 

 

Uczeń powinien:

- umieć wskazać elementy świata przedstawionego utworu;

- przedstawić sylwetki;

 

 

44.

Kultura języka w stosunkach międzyludzkich.

Jak Cię słyszą, tak Cię piszą  – o uprzejmości

 

Uczeń używa kulturalnych wyrazów, zwrotów, zdań;

- umie zastąpić słowo

wulgarne – kulturalnym;

 

 

 

 

Uczniowie w grupach w ciągu 10 min. mają wyszukać   jak najwięcej wyrazów z trudnością.

 

 

 

Uczniowie wchodzą w rolę wymyślonych przez siebie wyrazów z rz, ż, ó,u i uzasadniają ich pisownię.

 

 

 

 

 

 

Samotność-rzeźba

 

 

 

 

 

 

Próby przedstawienia uczuć,np. radość, smutek itp. za pomocą gestu, wyrazu twarzy.

45.

46.

Poprawność ortograficzna.

Pisownia wyrazów

z -en, -em, -on, -om.

Dyktando i korekta.

 

Uczeń zna zasady dotyczące pisowni wyrazów z –en, -em, -on,

-om i pisze poprawnie te wyrazy.

47.

Budowa zdania: orzeczenie.

Bez orzeczenia nie ma zdania.

 

- rozumie pojęcie zdania;

- wyszukuje w zdaniu orzeczenie;

48.

Poprawność ortograficzna.

Rażąca jarzeniówka – pisownia wyrazów

z „rz, ż, ó, u”

 

- uczeń zna zasady dotyczące pisowni rz, ż, ó, u i poprawnie stosuje w słownictwie czynnym;

49.

Składnia: wypowiedzenie pojedyncze.

O równoważniku zdania.

 

- rozróżniać zdanie i równoważnik zdania;

- zamieniać równoważniki         na zdania;

50.

Analiza utworu poetyckiego.

Jakie uczucia wyznaje osoba mówiąca w wierszu?

K. Iłłakowiczówna

„Samotność”.

 

Uczeń potrafi wskazać osobę mówiącą w wierszu. Opisuje uczucia z wykorzystaniem zaproponowanego słownictwa;

- próbuje opisać swoje przeżycia w różnych sytuacjach;

51.

Opis.

Opis uczuć.

 

 

 

Uczeń potrafi opisywać swoje uczucia z zastosowaniem wybranego słownictwa;

środków styl. - porównań;

- zachowuje kompozycję opisu;

 

52.

 

53

 

54.

Analiza tekstu poetyckiego.

Komiks.

Historia sporu Domejki          z Dowejką.

 

Niezwykła historia sporu

i przyjaźni

Domejki z Dowejką w formie komiksu.

 

Uczeń powinien wyodrębnić wydarzenia – opowiedzieć przebieg sporu;

- dostrzegać elementy humoru;

- wiedzieć co to jest wiersz ciągły;

Uczeń powinien powiązać obrazek z „dymkiem”;

- ułożyć własny komiks;

Czytanie tekstu z podziałem na role.

 

 

 

Żywe obrazy, połączone z krótką wypowiedzią uczniów w rolach- tworzenie komiksu.

 

 

 

 

 

 

Trzej uczniowie wchodzą w rolę rzeczowników w rodzaju męskim żeńskim i nijakim. Każdy z nich odmienia na tablicy w lp. dowolnie wybrany rzeczownik w odpowiednim rodzaju. Klasa wyciąga wnioski.

 

 

 

 

55.

 

56.

Rzeczownik.

Formy rzeczownika.

Odmiana rzeczownika

przez przypadki.

 

Uczeń powinien znać nazwy przypadków;

- odmieniać rzeczownik przez przypadki w obu liczbach;

- prawidłowo rozpoznawać przypadek rzeczownika w tekście;

57.

Sprawozdanie.

Wróżby i wierzenia andrzejkowe na podstawie tekstu.

E. REGIONALNA

lokalne i regionalne tradycje, obyczaje

i zwyczaje.

Uczeń stara się zrelacjonować przebieg zabawy andrzejkowej;

- osiąga sprawozdawczy charakter wypowiedzi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Analiza utworu poetyckiego.

O zależności oceny

od upodobań.

 

Uczeń potrafi wypowiadać własne sądy i opinie, stosować słownictwo oceniające;

59.

 

Czy komputer wie wszystko?

E. CZYTELNICZA

I MEDIALNA

świadome i odpowiedzialne korzystanie z komputerów

(zautomatyzowany system wyszukiwania danych).

- świadomie i odpowiedzialnie poszukiwać i wykorzystywać informacje z dokumentów pozaksiążkowych;

60.

Opis postaci.

Mój autoportret.

 

Uczeń powinien skonstruować plan kompozycyjny i dbać           o urozmaiconą budowę zdań;

- unikać częstych powtórzeń;

 

Autoprezentacja.

 

 

61.

Analiza wiersza.

Walentynkowe rozmowy

o miłości i przyjaźni

(A. Bursa „Jedenastoletni zakochany”).

 

- dostrzegać składniki budowy wiersza;

- czytać z podziałem na role wiersz bez znaków interpunkcyjnych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na najpiękniejsze, ale i najkrótsze opowiadanie bajki z uwzględnieniem pointy.

 

Inscenizacja wybranych bajek-wybór najlepszego przedstawienia oraz najlepszego aktora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie obserwują narządy mowy, przy wymawianiu głosek. Wyciągają wnioski.

 

62.

Poprawność ortograficzna.

Człowiek z charakterem           – pisownia wyrazów z ch i h.

 

- umiejętnie posługiwać się słownikiem ortograficznym;

- rozumie wyrazy: chytry, hardy, chaotyczny;

63.

 

64.

 

65.

 

66.

 

67.

Bajka jako gatunek literacki.

Czego uczą nas bajki             I. Krasickiego.

Jakie wartości wychowawcze kryje w sobie bajka „Czapla, ryby i rak”

Jaki morał zawiera bajka ....

Jaki utwór nazywamy bajką   – synteza materiału.

 

 

Przygotowujemy inscenizację wybranych bajek I. Krasickiego.

 

Uczeń powinien wiedzieć kim był I. Krasicki !

- znać definicję bajki;

- wskazywać morał i umieć go zinterpretować;

- określać cechy bohaterów bajek;

 

 

 

 

-zaprojektować stroje

-wykorzystać rekwizyty;

68.

Składnia zdania pojedynczego.

Budowa zdania i podmiot.

 

- wiedzieć co to jest podmiot;

- odszukać podmioty w zdaniu;

69.

Analiza wiersza.

Wrażenie słuchowe

w wierszu J. Tuwima „Mróz”    

 

- odszukać rymujące się wyrazy;

- znać pojęcia rymów końcowych i wewnętrznych;

70.

Środki stylistyczne.

Dźwiękonaśladownictwo      w poezji i w języku codziennym.

 

- wiedzieć na czym polega dźwiękonaśladownictwo;

- wyróżniać wyrazy naśladując dźwięki w poezji;

71.

 

72.

Fonetyka.

Jak powstają głoski?

 

- wiedzieć jakie narządy mowy biorą udział w powstawaniu głosek;

- wiedzieć jak powstają głoski;

- opisywać głoski;

73.

Kultura słowa.

Czytamy starannie

i wyraziście.

 

Uczeń powinien czytać głośno     i starannie.

Wyraźnie i wyraziście podany tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa

twórców czasopisma

.

Uczniowie podzieleni

na grupy pracują nad

gazetką.

 

Chętni improwizują

rozmowę gazetki

szkolnej z uczniem.

 

74.

 

 

75.

Odmienne części mowy.

Temat i końcówka

rzeczownika.

 

Temat oboczny rzeczownika.

 

Uczeń powinien prawidłowo wskazywać wymiany samogłosek;

- wskazywać tematy oboczne;

- prawidłowo oddzielać temat    od końcówki;

76.

 

77.

 

78.

 

 

 

 

 

 

Jak powstaje czasopismo?

 

Podpatrywanie „redakcyjnej kuchni”

 

Jesteśmy redaktorami gazetki szkolnej.

 

 

 

 

Uczeń powinien prawidłowo określać charakter czasopisma;

- znać osoby biorące udział w powstawaniu czasopisma, np. redaktor naczelny, grafik,redaktor graficzno-techniczny...

-znać etapy powstawania czasopisma

-podjąć próbę opracowania numeru gazetki szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

81.

 

 

 

 

 

 

82.

 

 

 

83.

 

84.

 

 

85.

 

 

 

86

 

 

 

87.

 

 

 

 

88.

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitologia. Mit.

 

 

 

Mitologia. Mit.

 

 

 

 

Mitologia. Mit.

 

 

Sposoby bogacenia             słownictwa ucznia.

 

Mitologia. Mit.

 

Mitologia. Mit.

 

Mitologia. Mit.

 

Wydawnictwa informacyjne.

 

Mitologia. Mit.

Poprawność ortograficzna.

 

Mitologia. Mit.

 

Mitologia. Mit.

 

 

 

 

Wśród greckich bogów

i herosów.

 

Poznajemy niezwykłe przygody Odyseusza.

 

 

Dlaczego starożytni Grecy nazywali Prometeusza dobroczyńcą ludzkości

 

 

Jak starożytni Grecy tłumaczyli sobie występowanie zjawisk przyrody?

 

Skąd się wzięło wyrażenie „Syzyfowa praca”?

 

Frazeologizmy – kiedy ich używać?

 

Test sprawdzający czytanie  ze zrozumieniem.

 

Zwykli czy niezwykli?

Rozmawiamy o Dedalu          i Ikarze.

 

Dlaczego „dar rzeki”? Czytamy historię powstania Rzymu.

 

Grecja i Rzym w naszym języku.

 

Hymn na cześć Herosa – pisownia wyrazów z h i ch pochodzenia greckiego.

 

Zabawy nauką – lekcja powtórzeniowa.

Kto najlepiej poznał mity?

Test literacki.

 

- uczeń czyta cicho ze zrozumieniem;

- wybiera informacje z tekstu;

- przygotowuje wypowiedź ustną nt. życia na Olimpie;

- poprawnie stosuje wyrazy: mit, mitologia;

- słucha ze zrozumieniem;

- wskazuje narratora;

- redaguje plan ramowy;

- opowiada jedną z przygód Odyseusza;

- korzysta ze słownika kultury antycznej;

- rozumie zwrot: znaleźć się między Scyllą a Charybdą;

- ocenia postawę Prometeusza;

- wyjaśnia motywy postępowania bohatera;

- uzasadnia cechy charakteru;

- rozróżnia pojęcia: bóg – heros;

- rozumie wyrażenie „Prometejska postawa”;

- dostrzega związek mitu ze zjawiskami przyrody;

- ilustruje uczucia postaci cytatami;

- porównuje inf. naukowe             i mitologiczne;

- porządkuje podany plan ramowy;

- ocenia postawy bohaterów;

- rozumie pojęcie „Syzyfowa praca” , stosuje je w zdaniach;

- korzysta ze słowników;

- rozumie pojęcie frazeologizmu; - zna znaczenie najczęściej używanych frazeologizmów;

- rozpoznaje pochodzenie frazeologizmów;

- przekształca tekst, wykorzystując frazeologizmy;

- wyraża sądy o postaciach,

uzasadnia je i popiera cytatami;

- rozumie pojęcie symbolu;

- rozumie wyrażenie „Ikarowy wzlot”;

- czyta cicho ze zrozumieniem;

- wybiera informacje;

- wyjaśnia znaczenie przenośni „Dar rzeki”;

- wskazuje w tekście wyrazy greckie lub pochodzenia rzymskiego;

- korzysta ze słownika wyrazów obcych;

- wyjaśnia nazwy sklepów            i potraw (związek z mitologią);

- pisać poprawnie ortograficznie wyrazy z h i ch pochodzenia greckiego;

- przygotowuje strój wybranego boga i jego atrybut;

- redaguje pytania – zagadki         o treści mitologicznej;

- układa krzyżówkę, rozwiązuje krzyżówki kolegów;

 

 

 

- podział ofiarnego byka

-zdobycie ognia dla ludzi

Scenki improwizowane:

-wywiad z Prometeuszem

-rozmowy ucziów nt. czynów Prometeusza.

Inscenizacja imp. fr. mitu, np.historia Narcyza

 

 

.

U. przedstawia bez użycia słów dowolny zwrot np. olimpijski spokój- klasa odgaduje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci wchodzą w rolę Dedala i Ikara.

 

List dorosłego Remusa i Romulusa do matki.

 

E. CZYT. I MED.

(wydawnictwa inf.

encyklopedie i słowniki)

 


 

 

.

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

 

.

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymn na cześć Herosa-pisownia wyrazów z h i ch pochodzenia greckiego.

 

 

 

 

 

Z zabawy nauka-lekcja powtórzeniowa.

 

 

Kto najlepiej poznał mity? Test literacki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnia je i popiera cytatami;

-rozumie pojęci symbolu

-rozumie pojęcie „ikarowy wzlot”

-czyta cicho ze zrozumieniem;

-wybiera informacje;

-wyjaśnia znaczenie przenośni” dar rzeki”;

-wskazuje w tekście wyrazy greckie lub pochodzenia rzymskiego;

-korzysta ze słownika wyrazów obcych;

-wyjaśnia nazwy sklepów i potraw ( związek z mitologią );

-pisze poprawnie ortograficznie wyrazy z h i  ch  pochodzenia greckiego;

-przygotowuje strój wybranego boga i jego atrybuty;

-redaguje pytania –zagadki o treści mitologicznej;

-układa krzyżówkę, rozwiązuje krzyżówki kolegów.

Konkurs mitologiczny

92.

Składnia zdania pojedynczego.

Określenia.

Porządek jak na Olimpie        – określenia w zdaniach.

 

- analizować pod względem składniowym zdanie pojedyncze;

- sporządzać wykres zdania pojedynczego;

 

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach które przygotowują „ słoneczka” nt.: zgromadź epitety do...

 

Komiks.

 

Rozmowa różnych słowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel w roli organizatora zawodów sportowych,uczniowie w rolach sportowców, widzów i komentatora imprezy.

93.

94.

 

Przygotowujemy

przedstawienie związane

 z mitologią.

 

- przygotowuje atrybuty;

-wciela się w postaci mitologiczne.

95.

Środki artystyczne.

Epitet w poezji

i w codziennym języku.

 

-umieć wyróżnić epitet w tekście;

-znać funkcję epitetu;

-samodzielnie gromadzić epitety.

96.

Wydawnictwa

informacyjne.

Uczymy się korzystać

z encyklopedii i słowników.

E. CZYT. I MED.

wydawnictwa informacyjne (encyklopedie i słowniki);

- powinien prawidłowo odczytywać artykuły hasłowe;

- wykorzystywać informacje

z encyklopedii i słownika;

- wiedzieć z jakiego słownika korzystać poszukując informacji.

97.

Analiza utworu

poetyckiego.

L. Staff „Odys”

 

Uczeń powinien wiązać treść utworu z podanymi już omawianymi;

- wyjaśniać sens strof;

- uzasadniać własne zdanie;

98.

Świat przedstawiony

utworu.

O współzawodnictwie            – sprawozdanie z imprezy sportowe

(J. Parandowski

„Olimpionik”). 

Wychowanie patriotyczne   i obywatelskie (Jednostka    i grupa, życie w grupie).

- umieć wyróżnić elementy świata przedstawionego;

- sformułować temat opowiadania;

- ocenić zachowania kibiców;

- nazywać cechy charakteru dobrego sportowca;

- znać tradycje olimpijskie;

- rozumieć znaczenie

wyrazu „współzawodnictwo”;

99.

Składnia zdania pojedynczego.

O zawiadomieniu.

 

- wiedzieć czym różni się zawiadomienie od zdania

i równoważnika zdania;

- przekształcać rozwlekłe punkty planu w zwięzłe zawiadomienia;

- umieć znaleźć zawiadomienie

w czasopiśmie;

Uczeń w roli sprawozdawcy sportowego.

100.

 

Plan ramowy i szczegółowy.

 

- wiedzieć czym różni się plan ramowy od szczegółowego;

- przekształcać plan ramowy

w plan szczegółowy;

101.

Sprawozdanie.

Piszemy sprawozdanie

z zawodów sportowych

 

- znać zasady pisania sprawozdania;

- z pomocą nauczyciela redagować część krytyczną.

- stosować słownictwo charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi;

102.

Opis.

Poznajemy historię herbu Warszawy.

E. REGIONALNA

główne symbole regionalne.

- znać mitologiczny rodowód herbu i jego dzieje;

- opisać współczesny herb  Warszawy oraz herb swojej miejscowości;

 

103.

Poprawność ortograficzna.

Kiedy pieniądz,

kiedy pieniążek.

 

- znać pisownię nowo poznanych wyrazów;

- stosować w praktyce bez pomyłek poznane wyrazy;

 

104.

 

105.

 

Zadanie klasowe nr 2.

Poprawa.

 

 

 

 

106.

 

107.

 

108.

 

109.

 

110.

 

111.

 

112.

Literatura a film.

Przygody dzieci nakreślone

w powieści.

Jak zachowali się mali podróżnicy z powieści

„W pustyni i w puszczy”

w nowych dla siebie

warunkach życia.

Przyroda Afryki w powieści.

Dlaczego Staś i Nel zostali porwani? 

„W pustyni i w puszczy”

-         utwór literacki a jego filmowa adaptacja.

Przygotowujemy scenariusz do fr. powieści.

 

 

E. EKOLOGICZNA

dostrzeganie piękna dzikiej przyrody afrykańskiej.

Uczeń:

- wskazuje elementy świata przedstawionego;

- wyodrębnia główne wydarzenia;

- wyróżnia postacie drugoplanowe i epizodyczne;

- odróżnia akcję od fabuły;

- wskazuje cechy osobowości bohatera i nazywa je;

- odróżnia fikcję lit. od prawdy historycznej;

- krytycznie ocenia film;

 - rozumie pojęcie adaptacji filmowej;

- odróżnia tworzywa sztuki filmowej od powieści;

-opracowuje scenariusz

 

Konkurs na najpiękniej opowiedzianą przygodę bohaterów

Chętni uczniowie przedstawiają zwyczaje i obrzędy mieszkańców Afryki.

-scenka imp. przedstawiająca dewizę Kalego: „Jeśli ktoś ukradnie Kalemu krowę –to źle...”

 

Rozmowa powieści z filmem.

 

 

Realizacja filmów na podstawie własnych scenariuszy.

 

 

 

113.

 

114.

 

115.

.

116.

 

 

117.

 

Edukacja filmowa

Z historii filmu.

 

Scenariusz przez życie pisany, czyli o filmie dokumentalnym.

 

Film syntezą różnych dziedzin sztuki.

 

Obrazy puszczy- środki poetyckiego wyrazu w filmie.

 

Widziane okiem kamery.

 

E. CZYTELNICZA I MEDIALNA

Dzieje przekazów medialnych;

Podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów.

Uczeń:

-zna twórców filmu oraz historię filmu

-podaje cechy filmu dokumentalnego i odróżnia ten rodzaj filmu od filmów fabularnych;

-dostrzega w filmie elementy różnych dziedzin sztuki;

-rozróżnia środki wyrazu w liryce i w filmie;

- jest wrażliwy na piękno sztuki filmowej;

- zna funkcje planów filmowych;

 

 

 

 

118.

 

119.

 

120.

 

121.

Podanie a legenda.

Motyw wędrowny.

Poznajemy podania związane z zamierzchłymi dziejami Polski.

Poznajemy legendę

o Bazyliszku.

Podanie i legendy naszego regionu.

O motywie wędrownym.

E. REGIONALNA.

miejscowe podania

i legendy.

- wie jaka jest różnica między podaniem a legendą;

- zna podania i legendy związane z powstaniem państwa polskiego, legendy swojego regionu oraz innych regionów Polski;

 

 

Uczniowie w roli Bazyliszka.

-scenki improwizowane-uczucia ludzi na widok bazyliszka.

 

122.

 

123.

 

124.

Legenda a wiersz.

W jaki sposób motyw wędrowny został wykorzystany w wierszu.

(T. Kubiak „Bazyliszek

i Barbarka”).

Inscenizacja utworu lub scenka mimiczna.

 

- wskazywać podobieństwa           i różnice między legendą             a wierszem;

- recytuje wiersz z odpowiednią modulacją głosu i intonacją;

-przygotowuje inscenizację

 

 

 

 

125.

 

126.

Opis i sprawozdanie.

Smok w naszej wyobraźni

- opis i sprawozdanie.

 

- zredagować opis smoka;

- zredagować sprawozdanie

z wymyślonej przygody             ze smokiem;

Smok w mojej wyobraźni-rysunek; na podstawie rysunków opis i sprawozdanie.

127.

 

 

128.

Części mowy nieodmienne: przyimek.

Mały, ale ważny

wyraz -  przyimek.

Pisownia przyimków

i wyrażeń przyimkowych.

 

Uczeń tworzy poprawnie zwroty z użyciem przyimków;

- poprawnie zapisuje wyrażenia przyimkowe;

tworzy przyimki złożone uwzględniając prawidłową pisownię;

Jeden uczeń to rzecz

ownik-stoi na środk

u klasy. Inni to przy

imki, które łączą się

w związek z rzeczo

wnikiem, podając m

u rękę, np. na stole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenki

Przedstawiające

Wydarzenia w

Karczmie „Rzym”

 

 

 

 

 

129.

 

 

130.

Części mowy nieodmienne:

przysłówek.

O przysłówku                      nie pochodzącym od

przymiotnika.

Pisownia przysłówków

nie pochodzących od przymiotnika.

 

- dostrzega związek przysłówka     z czasownikiem i przymiotnikiem;

- prawidłowo rozwija zdania

za pomocą przysłówków;

- prawidłowo pisze przysłówki nie pochodzące od przymiotnika;

131.

 

132.

 

133.

Realizm i fantastyka

 w balladzie.

Niezwykły świat

przedstawiony w balladzie

A. Mickiewicza.

Opowiadamy o niezwykłych przygodach pana Twardowskiego.

„Pani Twardowska” – film video. 

 

- wyodrębnia elementy świata przedstawionego;

- wskazuje elementy realistyczne    i fantastyczne w balladzie;

- wyróżnia cechy ballady (z pomocą nauczyciela);

- wskazuje humor w utworze oraz cechy wiersza: rym, rytm;

- interpretacje głosowo balladę;

- rozumie znaczenie słów: bratnal, stęp, samka;

 

 

 

134.

Poprawność ortograficzna.

„Cha, cha, chi, chi, hejże, hola!” – pisownia wyrazów

z „h i ch”.

 

- prawidłowo pisze ćwiczone wyrazy;

Postać generała Sowińskiego, ukazana w stopklatkach.

135.

Analiza utworu

poetyckiego.

W obronie najwyższych wartości – patriotyzm generała Sowińskiego.

Wychowanie patriotyczne.

(Sylwetki wielkich Polaków.)

- rozumie znaczenie symboli;

- ma świadomość uniwersalnych wartości życiowych (wiara, patriotyzm);

- wskazuje różnice między poetyckim a historycznym ujęciem postaci i zdarzeń;

- określa cechy wiersza wolnego;

136.

„Śmierć Pułkownika”

– analiza utworu

poetyckiego.

Prawda o Emilii Plater.

  1. Mickiewicz
  2. „Śmierć Pułkownika”

Wychowanie patriotyczne.

(Sylwetki wielkich Polaków.)

- obserwuje cechy budowy wiersza;

- wyodrębnia postacie                    i wydarzenia historyczne            w wierszu;

- wyodrębnia elementy zmyślone;

137.

Legendy.

Czy znamy polskie legendy?

- konkurs.

 

 

138.

Sprawozdanie.

Dlaczego w pierwszym dniu wiosny topimy Marzannę?

E. REGIONALNA

lokalne tradycje, obyczaje

i zwyczaje.

- sporządzać notatkę na podstawie tekstu;

- zna historię wiosennego zwyczaju topienia Marzanny;

- redaguje sprawozdanie z wiosennego święta obchodzonego   

w naszej szkole.

 

 

 

 

 

139.

140.

141.

Części mowy.

Praca klasowa.

Poprawa.

Powtórzenie wiadomości

o czasownikach, rzeczownikach, przysłówkach i przymiotnikach.

 

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach.N.-rozdaje kartki ze zdaniami.U.określają funkcje części mowyZwycięża grupa, która otrzyma najwięcej punktów.

 

 

 

 

Uczniowie w roli pisanek, np.kraszanek przedstawiają swoją historię.

 

 

 

 

 

 

 

 

142.

Składnia.

Jak z części mowy budujemy zdanie.

 

- układa poprawne pod względem składniowym zdania;

- określa funkcje części mowy

w zdaniu;

- rozwija zdania podanymi określeniami;

143.

 

 

 

144.

Tradycje.

Zjazd miłośników folkloru.

 

 

Poznajemy historię piosenki.

E. REGIONALNA

(lokalne i regionalne tradycje).

- szanuje tradycje rodzinne;

- zna niektóre zwyczaje ludowe Mazowsza i innych regionów Polski;

- ma poczucie przynależności    do regionu i narodu;

- redaguje i wygłasza dłuższe wypowiedzi;

- dostrzega wpływ wartości związanych z kulturą regionu;

145.

Poprawność ortograficzna.

Wielki Tydzień na Mazowszu – pisownia wyrazów wielką literą.

 

- zna zasady dotyczące pisowni wielkimi i małymi literami: nazw części świata, państw, regionów oraz ich mieszkańców, a także świąt;

- stosuje je w praktyce;

 

146.

Analiza utworu

poetyckiego.

„Wróbla Wielkanoc”

 

- wskazuje nadawcę i odbiorcę wiersza;

- określa temat;

- próbuje wyrażać własne wrażenia i myśli;

 

 

 

 

147.

 

 

148

149.

150.

 

Poprawność ortograficzna.

Pisownia wyrazów z „ó, u, ż”.

(Kto nie zna ortografii do reklamy nie trafi).

 

Reklama, czyli życzenia osobliwe.

Wykonujemy folder reklamowy.

Jesteśmy twórcami reklam.

 

- prawidłowo pisać ćwiczone wyrazy;

 

- zna treść i zakres wyrazu;

- dokonuje selekcji reklam;

 

 

 

 

 

Prezentacja własnych reklam.

 

151.

 

152.

 

153.

 

154.

 

Analiza utworu.

Sprawdzian z treści lektury „Chłopcy z placu Broni”.

 

Chłopcy, ich problemy

i zabawy.

Ernest Nemeczek – zwykły szeregowiec, a jednak...

Feri Acz i Janosz Boka

– podobni czy różni.

 

- wskazuje elementy świata przedstawionego;

- wskazuje cechy osobowości bohaterów i nazywa je;

- wykorzystuje fragmenty książki do charakterystyki postaci;

 

155.

 

156.

Uosobienie – środki

stylistyczne.

Co jest niezwykłego w wierszu „Czajnik”?

 

Uosobienie w poezji

i w języku codziennym.

 

- rozumie pojęcie uosobienia

i umie wskazać ten środek          w utworze;

- omawia budowę wersyfikacyjną utworu w zestawieniu z innymi wierszami;

157.

Żart poetycki.

Żartobliwa gra słów

w wierszu S. Barańczaka „Oceania”.

 

- wskazuje cechy poezji              w wierszu;

 

158.

Środki stylistyczne

w poezji.

Przenośnia w poezji i w życiu codziennym.

 

- rozumie istotę przenośni;

- rozpoznaje przenośnię w poezji i w życiu codziennym;

159.

Interpunkcja.

Gdzie postawić ten przecinek.

 

- zna zasady stosowania przecinków z zdaniu pojedynczym i złożonym;

 

 

                       

 

 

160.

Bogacenie słownika ucznia.

Jak ujawniać własną opinię.

 

- stosuje wyrazy o zaburzeniu emocjonalnym dodatnim              i ujemnym;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzywo radiowego przekazu: słowo, muzyka, odgłosy, cisza. Praca w grupach-opracowanie słuchowiska.

Ocena. Wybór najlepszego opracowania.

 

Wykonanie zaproszenia.

 

 

 

 

 

 

 

161.

Ujawnianie własnej opinii.

Rozmawiamy i piszemy        o muzyce i piosenkach.

 

- kulturalnie rozmawia o swoich muzycznych upodobaniach;

- pisze poprawnie wyrazy związane z muzyką rock and roll, jazz, country, walkman, itp.;

162.

Składnia.

O zdaniu złożonym

podrzędnie.

 

- przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone;

- uzupełnia zdania złożone zdaniem podrzędnym;

- rozróżnia zdanie złożone podrzędne w tekście;

163

164.

165..

Odczytywanie różnych tekstów kultury: radio.

Jak powstaje słuchowisko radiowe?

Nagrywamy słuchowisko radiowe.

Czy nagrania się udały?

E. CZYTELNICZA I MEDIALNA

(język radia; samodzielna twórczość medialna).

- zna etapy pracy nad słuchowiskiem radiowym (zna ich twórców);

- świadomie wybiera audycje radiowe i telewizyjne;

- samodzielnie nagrywa słuchowisko;

166.

Pisma użytkowe:

 zaproszenie.

Piszemy zaproszenie.

 

- redaguje zaproszenie                 z uwzględnieniem poprawnych form grzecznościowych;

167.

Analiza wiersza.

Czy cisza potrafi rozmawiać?

- J. Ratajczak

„Rozmowa ciszy”.

 

- wskazuje onomatopeję             w utworze;

168.

Składnia.

Które ze zdań złożonych jest złożone współrzędnie?

 

- rozumie istotę zdania współrzędnego;

- wie, gdzie postać przecinek       w zdaniu złożonym współrzędnie;

 

 

 

169

170.

 

Niezwykłe spotkanie przed teatrem w wierszu....

 

Zakładamy teatr w klasie „Co to było za zwierzę?”

Wych. Patr. I Obyw.

(sylwetki wielkich Polaków).

E. CZYTELNICZA            I MEDIALNA

(wykorzystanie

inf. z encyklopedii).

- sporządza notatkę encyklopedyczną;

- zna cechy plakatu i porównuje go z afiszem;

 

 

 

 

Wykorzystanie teatru żywego planu. Ocena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscenizacja.

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa książki dawnej ze współczesną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba zinterpretowania wiersza pędzlem.

 

 

 

Tworzenie stop-klatek do haseł,np.pożerać książkę.

-żywy obraz pożegnania klasy z podręcznikiem.

171

172.

173.

Bajka narracyjna.

Kultura dyskusji.

 

 

 

Inscenizacja.

Jaki morał zawiera bajka?

 

Inscenizacja scenariusza B.Hertza na podst,bajki „PrzyjacieleI. Krasickiego.

 

 

- zna frazeologię słowa „przyjaciel”;

- kulturalne dyskusje na podany temat;

-         zna cechy bajki narracyjnej;

-         przygotowuje inscenizacje

174.

Analiza wiersza.

Co jest najlepsze zdanie poety na słotę?

(St. Grochowiak „Na słotę”).

 

- rozumie przesłanie wiersza;

- omawia budowę wersyfikacyjną utworu;

175.

 

176

177.

Książka dawna

a współczesna.

Jak powstała księga

rękopiśmienna?

 

Książka-przyjaciel nie tylko na deszczowe dni.

Historia książki-inscenizacja.

 

E. CZYTELNICZA I MEDIALNA

(dzieje książki).

- opisuje kartę z księgi rękopiśmiennej;

- rozumie znaczenie słów: inicjał, pergamin, benedyktyńska praca, czytać od deski do deski;

178.

Język potoczny, a język poezji.

Na czym polega niezwykłość opisu zjawiska przyrody

w wierszu Tuwima

„Dwa wiatry”?

 

- wskazuje środki poetyckiego obrazowania i omawia ich funkcję;

- wskazuje różnicę między komunikatem meteorologicznym     a poezją;

179.

Analiza wiersza.

Jakie jest przesłanie wiersza

J. Harasymowicza „Las”?

 

- rozumie dosłownie i przenośnie znaczenie utworu;

- omawia funkcję środków artystycznych;

180.

Analiza wiersza.

Nie zbłądzi ten, kto czyta.

 

- prawidłowo odczytuje przesłanie wiersza;

 

 

 

181

182.

 

 

 

 

 

 

 

Lekcje syntezy

z wykorzystaniem

sprawdzianów

 z podręcznika.

 

 

 

 

 

 

Przy układaniu niniejszego planu wykorzystałam:

  1. M. Nagajowa, Język polski 5. Słowa zwykłe i niezwykłe.
  2. M. Nagajowa, Język polski 5. Słowa zwykłe i niezwykłe. Zeszyt ćwiczeń.
  3. Z.A. Kłakówna, Sztuka pisania, Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV-VI
  4. H. Machulska, A. Pruszkowska,J .Tatarowicz, Drama w szkole podstawowej.